Komplett-Restauration einer Vespa Rally 200:

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 1

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 2

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 3

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 4

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 5

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 6

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 7

SONY DSC

Restauration Rally 200 Bild 8